โลโก้บริษัท Cybertron Co.,Ltd.

Cybertron Co.,Ltd.

Information Technology

บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด (CYBERTRON), ส่วนหนึ่งในความร่วมมือระหว่าง บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด (GEC) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS) ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแก่องค์กรชั้นนำทั้งในระดับประเทศ และนานาประเทศ เมื่อผสานความแข็งแกร่งทั้งจาก GEC และ ACIS จึงก่อตั้งขึ้นเป็น CYBERTRON โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมการให้บริการด้านความมั่นคงไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีตามหลักการ Responsive Security 

Contact

140/1 Kian Gwan 2 Building, 9th Fl., Witthayu Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Cybertron Co.,Ltd. jobs

0 results