โลโก้บริษัท CREDEN ASIA COMPANY LIMITED

CREDEN ASIA COMPANY LIMITED

Information Technology

เป็นบริการสร้างเอกสารและลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document & Signature) โดยเอกสารที่สร้างผ่านระบบจะสามารถใช้ได้ตามกฎหมาย และสามารถใช้ร่วมกับระบบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ (eKYC) ของบริษัท ร่วมกับการประทับรองรับเวลาอิเล็กทรอนิกส์จากทาง ETDA เพื่อทำให้การยืนยันตัวตนและเอกสารมีความสมบูรณ์มากขึ้น 

Contact

90 CW Tower A, 31st Floor, Unit A3103-3105, Ratchadapisek Road, Huaykhwang, Bangkok 10310