โลโก้บริษัท Creaturelab Network Solution

Creaturelab Network Solution

Information Technology

เราเรียกตัวเองว่า System Integator ซึ่งหมายถึงผู้รวบรวมระบบ และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความ ต้องการของแต่ละองค์กรซึ่งการรวบรวมดังกล่าว เรียกว่า Solution หรือระบบเบ็ดเสร็จ ที่จะช่วยให้การบริการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

    Contact

    357 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

    Creaturelab Network Solution jobs

    0 results