โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

SLA & Cloud Manager (Gosoft)

CP ALL Public Company Limited - Middle-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿40,000-฿70,000

ลักษณะงาน -กำหนดแนวทางกลยุทธ์/บริหารจัดการ/กำกับดูแล มาตรฐาน/กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งาน และการจัดการทรัพย์สินร้านสาขา (IT Asset) เพื่อการป้องกันปัญหา (Preventive Actions) หรือแก้ไขปัญหา (Corrective Actions) และ กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบาย และมาตรฐานที่กำหนด ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ใช้งานและผู้ให้บริการภายในและภายนอกบริษัท เพื่อควบคุมอัตรา Call Complaint ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสายงานสารสนเทศ -กำหนดแนวทางกลยุทธ์/บริหารจัดการ/กำกับดูแล บริหารจัดการและกำกับดูแล ข้อตกลงมาตรฐานระดับการให้บริการ (Service Level) เงื่อนไขสัญญาบริการ (Service Contract) ของบริษัทผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอก, การให้บริการ (Services) และ การมีโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) ที่มีคุณภาพ พร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าระดับการให้บริการมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เหนือคู่แข่งขัน สอดคล้องกับความต้องการและการเติบโตของธุรกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสายงานสารสนเทศ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม -วางแผนและบริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การคัดเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ, การกำหนดข้อตกลงการบริการ, การปรับปรุงคุณภาพการใช้งาน/การบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและการเติบโตของธุรกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสายงานสารสนเทศ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม -บริหารจัดการและกำกับดูแล กระบวนการทำงาน (Processes) ระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานอื่นๆขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ GRC (Governance Risk and Compliance) ขององค์กร -บูรณาการการบริหารความเสี่ยง จากการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดชะงัก และให้คำปรึกษาในการวางแผน BCM (Business Continuity Management) ที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าระดับของผลกระทบจะอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ธุรกิจยอมรับได้ -หาจุดสมดุลระหว่างคุณภาพและเวลา (Speed and Quality) / บริหารต้นทุนการดำเนินงาน (Cost Optimization) -การบูรณาการข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไข (Root Cause Analysis & Problem Solving) เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่สาเหตุ และแก้ได้อย่างยั่งยืน -ยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดนโยบาย มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ และกระบวนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ จะพร้อมใช้งาน และใช้งานง่าย ไม่สร้างปัญหากับผู้ใช้งาน โดยมีต้นทุนและเวลาในการดำเนินงานที่เหมาะสม มีการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสม และเป็นไปตามเป้าหมายของสายงานสารสนเทศ โดยอาศัยการโน้มน้าว เจรจาต่อรอง กับหน่วยงานหลาย ๆ ฝ่ายในองค์กร -งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษา-ปริญญาตรี-โท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ- มีความรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Cloud เช่น AWS Cloud, Google Cloud เป็นต้น ในกรณีที่ได้ Certification จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มี ITIL certification -สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง - มีประสบการณ์ในงาน IT Services Management, IT Project Management, Governance Risk and Compliance , การบริหารโครงการ IT , การบริหารคุณภาพการให้บริการด้าน IT ในองค์กรขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 3 ปี -มีใจบริการ กล้าตัดสินใจ มีความมุ่งมั่น และสามารถสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานได้ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ยึดมั่นในหลักการ และหลักธรรมาภิบาล (Governance) -ใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งความสำเร็จระยะยาว และยั่งยืน (Continuous Improvement) - ปฏิบัติงานแจ้งวัฒนะ อาคาร The Tara (ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website : http://job.cpall.co.th/ หรือส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ) 

25 days ago

Related Skills

#servicecoodinate#servicemanagement#sla

Contact

CP ALL Public Company Limited
THE TARA Building 58/28 Moo 2 Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi, 11120 **สนใจสมัครงาน ส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

About CP ALL Public Company Limited

โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

CP ALL Public Company LimitedRetail

CP ALL Public Company Limited (“the Company”) was established in 1988 by the Charoen Pokphan Group to operate the convenience store business in Thailand under “7-Eleven” trademark. The Company was gra

กรุงเทพมหานคร