โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

ผู้จัดการฝ่าย Data Development

CP ALL Public Company Limited - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿80,000-฿100,000

ลักษณะงาน

• กำหนดแนวทางการบริหารข้อมูล โดยการสร้าง Smart Report (BI) โดยการนำปัจจัยต่าง ๆ และทุกมิติ ของการขายที่ส่งผลต่อยอดขาย ทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ ของสำนัก หรือหน่วยงานภายใต้สายงานการตลาด ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ 

• วางแผน กำกับดูแล และจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านคน และ การประมวลผลของคอมพิวเตอร์บนระบบฐานข้อมูลและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถออกรายงานประจำ รายงานผลลัพธ์ของโครงการต่างๆ หรือ รายงานวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ใช้คนน้อย และถูกต้อง ตรวจสอบได้ง่าย โดยผ่านการพัฒนาระบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติในการออกรายงาน 

• วิเคราะห์ วิจัย พยากรณ์ข้อมูลด้วยวิถีทางสถิติและการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) และสร้างองค์ความรู้ในด้านมุมมองลูกค้า (Customer’s Perspective)รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของลูกค้า ร้าน และสินค้า ผ่านการจัดกลุ่มลูกค้าและความต้องการ (Customer Segment & Mission) ทั้งแบบปกติและแบบใหม่ เพื่อสร้างให้เห็นถึงโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ รวมถึงตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์กรให้เกิดขึ้นได้จริง ภายใต้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ 

• จัดตั้ง และควบคุมดูแลระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติสำหรับรายงานต่างๆ เพื่อการออกรายงานงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของผู้ใช้ ใช้คนน้อย และถูกต้องตรวจสอบได้ อีกทั้งต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้า 

• วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจลูกค้าทั้งในด้านมุมมองของลูกค้า อุปนิสัย พฤติกรรม และการตัดสินใจ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของลูกค้าต่อร้านและยอดขายสินค้า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเลือกร้านลงสินค้า เลือกพื้นที่ตั้งร้านค้าใหม่ที่มีศักยภาพ ปรับสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า ฯลฯ 

• คาดการณ์ยอดขาย ผลกระทบ และพฤติกรรมของลูกค้า ที่สอดคล้องกับร้านและสินค้า เพื่อสนับสนุนการจัดการทั้งในระดับองค์การ การพัฒนาโครงการใหม่ๆ และการจัดการสินค้าภายในร้าน 

• ให้คำปรึกษาภายในทีมและบุคคลากรในองค์กร ทั้งในด้านข้อมูลในองค์กร , ด้านเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ใหม่ๆ ระดับโลก เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรณหรือการพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจให้แก่องค์กรในระยะยาว 

• ออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อลดเวลาทำงานได้จริง โดยผู้พัฒนาต้องเข้าใจกระบวนการทำงาน และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสารสนเทศให้ถูกต้อง รวมถึงต้องสามารถอธิบายวิธีการเชิงเทคนิคให้เข้าใจง่าย และให้คำแนะนำกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ซ้ำซ้อน 

• นำวิธีการที่ทันสมัย (State Of The Art Approach) ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ในด้านสถิติ, ปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ของเครื่อง มาใช้กับข้อมูลจริง ตามความจำเป็นของธุรกิจ ภายใต้ข้อจำกัดด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล โดยจำเป็นต้องเข้าใจเชิงลึกทั้งในเชิงเทคนิคการวิเคราะห์ ลูกค้า และธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 

• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

การศึกษา• ปริญญาตรี-โท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

• มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม ไม่น้อยกว่า3 ปี และมีประสบการณ์ในงานด้านการจัดการข้อมูลไม่น้อยกว่า 3 ปี 

• มีทักษะการเขียนโปรแกรมด้าน Python , การดึงข้อมูลด้าน SQL , มีความรู้ด้าน IT โครงสร้างระบบ สามารถใช้ทักษะด้านคณิตศาสตร์และสถิติได้ในระดับดีมาก 

• มีความอดทนสูงและสามารถบริหารงานภายใต้ความกดดันได้ดี 

• มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 

• สามารถนำเสนองานและสื่อสารได้ดี 

• ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

• ปฏิบัติงาน CP Tower (สีลม)

**สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website : http://job.cpall.co.th/ หรือส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail :sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ) 

a year ago

Related Skills

#big-data#developer#sql

Contact

CP ALL Public Company Limited
THE TARA Building 58/28 Moo 2 Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi, 11120 **สนใจสมัครงาน ส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

About CP ALL Public Company Limited

โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

CP ALL Public Company LimitedRetail

CP ALL Public Company Limited (“the Company”) was established in 1988 by the Charoen Pokphan Group to operate the convenience store business in Thailand under “7-Eleven” trademark. The Company was gra

กรุงเทพมหานคร