โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

เจ้าหน้าที่ CAI Education (ภาษาอังกฤษดี)

CP ALL Public Company Limited - Middle-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿25,000-฿40,000

ลักษณะงาน

- ดำเนินโครงการ CAI CLUB , CAI CAMP และ กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

- นำโครงการต้นแบบทางด้านเทคโนโลยี AI เข้ามาต่อยอดให้ส่วนงานอื่น ๆ ขององค์กรเพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน และส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- สรรหาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายพาร์ทเนอร์ทางเทคโนโลยี ทั้งจากภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

- ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสาร จดหมาย และ บันทึกต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ราบรื่น

- วางแผนงานโครงการ สร้างสรรค์กิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ดูแลหลักสูตร จัดโปรแกรมฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับกิจกรรมในโครงการ

- นำเสนองานของโครงการต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ จัดทำ Info Graphics , PR และตัดต่อ VDO สำหรับนำเสนอได้ - บริหารจัดการ Social Media ช่องทางต่าง ๆ

- ดูแลกิจกรรม , สมาชิก และโครงการต้นแบบใน CAI CLUB และ CAI CAMP

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี สาขา IT, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ 

- อายุ 27-35 ปี

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

- กล้าพูด กล้าแสดงออกมีความคล่องตัวสูง ชอบการติดต่อประสานงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม , จัดฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็น MC ดำเนินรายการได้

- สามารถจัดทำสื่อ content ทำ Info Graphics , PR และตัดต่อ VDO ได้ในระดับดี

- สามารถบริหารจัดการ Social Media Platform ต่าง ๆ ได้

- ทำงานนอกเวลา หรือนอกสถานที่ได้ , จัดสัมมนา Online ช่วงเวลา 19:00-21:00 น.ได้ (มีวันหยุด 2 วัน/สัปดาห์)

- สำนักงานหลัก อาคาร The Tara แจ้งวัฒนะ (ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)

**สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website http://job.cpall.co.th/ หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ) 

2 months ago

Related Skills

#english#graphic-design#vdo

Contact

CP ALL Public Company Limited
THE TARA Building 58/28 Moo 2 Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi, 11120 **สนใจสมัครงาน ส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

About CP ALL Public Company Limited

โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

CP ALL Public Company LimitedRetail

CP ALL Public Company Limited (“the Company”) was established in 1988 by the Charoen Pokphan Group to operate the convenience store business in Thailand under “7-Eleven” trademark. The Company was gra

กรุงเทพมหานคร