โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

Data Scientist (Gosoft Co., Ltd.)

CP ALL Public Company Limited - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿100,000

ลักษณะงาน :

- ทำการวิเคราะห์และวิจัยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ โดยนำความรู้ทาง Data Science, Machine Learning และ Statistics มาใช้ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจใน Best Practices

- เขียน Custom Program เพื่อทำการเตรียมข้อมูล และสามารถพิสูจน์ Model ได้

- ทำความเข้าใจกับ Business Domain ที่จะนำเอา Data Science ไปประยุกต์ โดยมีความเข้าใจลึกซึ้งในธุรกิ

- สามารถประเมินมูลค่าของ Data Science Project ที่ทำได้ว่ามี impact กับธุรกิจเท่าใด หากนำผลลัพธ์จากการวิเคราะห์มาปฏิบัติ โดยต้องส่งมอบเป็น Actionable results ที่อิงกับหลักสถิติศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือ

-ศึกษาติดตามความก้าวหน้าในด้าน Data Science, Machine Learning, Statistics เพื่อนำความรู้และเครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ : 

- ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน Data Science 

- อายุ 30-45 ปี

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

- มีความคิดเชิงระบบ

- มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน

- มีทักษะการออกแบบแผนงานหรือโครงการ 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล (Data) และการประยุกต์ใช้กับองค์กร

- มีความรู้ความเข้าใจทางด้านสถิติ

- มีความรู้ทักษะด้านภาษา SQL, R, Python, และความรู้ด้าน Big data technologies (Hadoop, Spark)

- ปีแรกปฏิบัติงานสีลม ปีต่อไปย้ายสถานที่ปฏิบัติงานหลักไปแจ้งวัฒนะ (ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website http://job.cpall.co.th/ หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ) 

6 months ago

Related Skills

#big-data#data#data-science#dataanalytic#machine-learning

Contact

CP ALL Public Company Limited
323 United Center Building, Silom Road, Bangrak, Bangkok, 10500 **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website : http://job.cpall.co.th/ หรือส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

About CP ALL Public Company Limited

โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

CP ALL Public Company LimitedRetail

CP ALL Public Company Limited (“the Company”) was established in 1988 by the Charoen Pokphan Group to operate the convenience store business in Thailand under “7-Eleven” trademark. The Company was gra

กรุงเทพมหานคร