โลโก้บริษัท Computer Data System Co., Ltd.

Computer Data System Co., Ltd.

Information Technology

Computer Data System Co., Ltd. (CDS) is a computer Software programming and consulting services company, founded in 1986 by a group of professional from business careers. An information systems professional, with over 15 years of professional experience in systems programming, application development, and management. Our services include client/server applications, business and consumer productivity applications, translation systems, and development tools, consulting services, systems integration and solution development. We also develop and maintain professional Web sites for clients in any region. We offer an experience base that can handle a variety of projects and settings. Our primary business is to provide assistance in the planning, analysis, design, programming, and implementation of computer-based information and decision support systems.

    Contact

    เลขที่ 74 ชั้น 1 อาคารเป็งเส็ง แมนชั่น ซอย หลังสวน, ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน, เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2254-4027 ถึง 9, 0-2652-2173 แฟกซ์: 0-2652-2174

    Computer Data System Co., Ltd. jobs

    0 results