โลโก้บริษัท Clicknext

Senior Frontend Programmer

Clicknext - Senior-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿55,000

 Job Description 

We are looking for a Sr.Front-End Developer to join our core engineering team with experienceinbuilding scalable cloud-based applications. You will be part of a talented team ofsoftware engineers who strive to apply the latest technology trends to provide best in class solutions for our customers. This position is responsible for performing advanced programming tasks for the maintenance and enhancement of our cloud-based products. You will leverage a moderate understanding of thebusiness domain and existing frameworks for the success of developmentprojects.  

 Responsibilities 

 • Architecting, developing and shipping customer facing code.  
 • Mentor and lead a team of junior developers.  
 • Partner with Product Owner to align with objectives, priorities , tradeoffs and risk and managethebacklogs  
 • Participate in design and architecture discussions and planning  
 • Solve complex performance problems and architectural challenges  
 • The Sr. developer will lead developers. Apart from this he will/ can be involved in the coding activities besides the team management role. All necessary support will be provided for smooth execution of projects.  
 • The senior developers will keep a track and reviews on existing projects to identify bottlenecks, bugs, performance issues and involve the team learn from existing projects.  
 • Provide technical guidance, career development, and mentoring to team members  
 • Must possess excellent attention to detail and be able to familiarize and quickly learn new Software/ framework/languages/ technology with ease.  

 Qualification 

 • 3+ years experience in software engineering teams development of web-based frontend.  
 • Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3.  
 • Great understanding of the DOM, client side performance and browser compatibilities  
 • Basic understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS andSASS  
 • Proficient understanding of modern JavaScript frameworks, React, Angular, etc. as well as TypeScriptGood understanding of asynchronous request handling, partial page updates, and AJAX
 • Proficientunderstanding of cross-browser compatibility issues and ways to work around them.  
 • Familiar with Web Sockets, and real-time development.  
 • Knowledge on fine tune application performance, battery consumption, Memory allocation byusingXcode instrument tool during development.  
 • Knowledge of MVVM, MVC and other industries followed design pattern.  
 • Experience with performing security/code scan and providing the solutions to avoid any vulnerabilityattack.  
 • Knowledge on Charles Proxy, Postman.  

 Nice to have 

 • Experience on writing automated UI and Unit test cases using XctestFramework.  
 • Experience with container-base such as Kubernetes.  
 • Knowledge of CI/CD Fastlane Pipeline.  
 • Experience with Agile development practices.  
7 days ago

Contact

Clicknext
Clicknext Company Limited. 128/323-333 30rd FL. Phayathai Plazza Bldg. Phayathai Road., Rajtaewee. Bangkok. 10400 Thailand. Tel.02-217-7900 Ext.1201

About Clicknext

โลโก้บริษัท Clicknext

ClicknextInformation Technology

บริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ชั้นนำ ที่มีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงด้านการเงินสูง ที่สำคัญมีรูปแบบการทำงานที่เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความสุขในระหว่างการทำงาน เปิดโอกาสให้คนร

กรุงเทพมหานคร