โลโก้บริษัท Clicknext

DevOps Engineer

Clicknext - Middle-Level, Full time - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

Key Responsibilities: 

 • Lead and support the transition of on-premise infrastructure to cloud environments, aiming to achieve a more cloud-centric infrastructure.
 • Design and implement scalable, secure cloud solutions while maintaining and optimizing existing on-premise servers.
 • Develop and maintain DevSecOps pipelines, integrating automation to streamline development and deployment processes.
 • Monitor system performance, troubleshoot issues, and optimize infrastructure for maximum efficiency and reliability.
 • Document infrastructure designs and maintain records of system configurations and updates.
 • Collaborate with cross-functional teams to support development and operational activities.
 • Automate routine tasks and processes to enhance team productivity and system performance. 

Skill:

 • Virtualization: Proxmox, Hyper-V, VMware.
 • Cloud Platforms: Huawei Cloud, GCP, AWS, Azure (At least one of the following)
 • Operating Systems: Linux (Ubuntu) and Windows Server
 • Database: mysql, mariadb, postgresql, sql, cockroachdb, mongodb, elasticsearch, redis
 • Networking Basics: firewall configuration, IP management, DNS, routing, reverse proxy, and VPN setups.
 • Container Orchestration: Kubernetes, Google Kubernetes Engine (GKE).
 • Infrastructure as Code (IaC): Ansible and Terraform.
 • CI/CD Tools: Jenkins and GitLab, GitOps tools like ArgoCD
 • Monitoring and Logging: Grafana, Loki, InfluxDB, Telegraf, and Prometheus.
 • Programming Languages: Skilled in Bash scripting and Python.
 • Soft Skills:
  • Logical Thinking: Strong ability to approach problems methodically.
  • Critical Thinking: Capable of objective analysis and evaluation of issues.
  • Clear Communication: Effective in conveying information and ideas.
  • Task Management: Efficient in organizing and managing tasks. 
a month ago

Related Skills

#elastic-search#jenkins#kubernetes#linux#redis

Contact

Clicknext
Clicknext Company Limited. 128/323-333 30rd FL. Phayathai Plazza Bldg. Phayathai Road., Rajtaewee. Bangkok. 10400 Thailand. Tel.02-217-7900 Ext.1201

About Clicknext

โลโก้บริษัท Clicknext

ClicknextInformation Technology

บริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ชั้นนำ ที่มีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงด้านการเงินสูง ที่สำคัญมีรูปแบบการทำงานที่เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความสุขในระหว่างการทำงาน เปิดโอกาสให้คนร

กรุงเทพมหานคร