โลโก้บริษัท BigFish Enterprise Limited

Cybersecurity Operation Engineer

BigFish Enterprise Limited - Entry-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿20,000-฿50,000

 ขอบเขตการทำงาน (Job Description)  

 • วางแผน ติดตั้ง ทดสอบการทำงาน การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษา Solutions ต่างๆของบริษัท 
 • บริหารจัดการ Solutions ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทให้ทำงานอย่างได้มีประสิทธิภาพและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงด้วยความรวดเร็ว 
 • ดำเนินการประเมินความปลอดภัย (Security Assessment) ให้กับลูกค้าตามขอบเขตหรือภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 • ให้การสนับสนุนทางเทคนิคกับหน่วยงานอื่นๆของบริษัท เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดของการให้บริการลูกค้า 

คุณสมบัติ (Qualification) 

 • มีความสนใจและต้องการทำงานในสายงานของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือ Cybersecurity 
 • มีอุปนิสัยชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 • มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถพูดแนะนำตัวเองและอธิบายความสามารถของตนเองได้ 
 • มีความรู้และทักษะในการจัดทำเอกสาร การทำ Presentation และการถ่ายทอดความรู้ 
 • มีทักษะในการตั้งค่า Network & Security Devices และการแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่าย 
 • มีพื้นฐานทางด้าน Programming และการเขียน Scripts 
 • มีใบรับรอง (Certificate) ว่าเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของ Computer Network เช่น VLAN, IP Addressing, Routing, Gateway และระบบปฏิบัติการ Operating System ต่าง ๆ เป็นต้น 
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ 
 • มีความรู้พื้นฐานพร้อมทักษะด้าน Cloud computing เช่น AWS, Google หรือ Azure จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีความรู้ ความเข้าใจ หรือสามารถตั้งค่า Container ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

ผลประโยชน์และค่าตอบแทน (Benefits and Salary)

 • บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนหรือรายได้จากความสามารถหรือศักยภาพของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานของบริษัทซึ่งจะเป็นการตกลงกันก่อนที่จะเซ็นต์สัญญาจ้างงาน 
 • บริษัทมีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายบังคับได้แก่ โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ การดูงานต่างประเทศ และการท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี เป็นต้น 
 • บริษัทมีนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นต่อพนักงานโดยการเข้าทำงานที่สำนักงานสลับกับการทำงานจากที่บ้าน 
 • บริษัทมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างศักยภาพในการทำงานด้านเทคนิคให้กับพนักงานอยู่เสมอ 
3 years ago

Related Skills

#incident#network#project-management#security#securityoperation

Contact

BigFish Enterprise Limited
BIGFISH ENTERPRISE LIMITED 6th Flr., Software Park Bldg., 99/29 Moo4, Changwattana Rd., Klongkluer, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand

About BigFish Enterprise Limited

โลโก้บริษัท BigFish Enterprise Limited

BigFish Enterprise LimitedInformation Technology

เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชั้นนำของโลกเท่านั้นมาเป็นองค์ประกอบในโซลูชั่นของเรา เพราะเราเชื่อมั่นว่าระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดีต้องมาจากผู้ผลิตที่มีประสบการณ์มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องขอ

นนทบุรี