โลโก้บริษัท Bangkok Bank

Bangkok Bank

Financial

Established in 1944, Bangkok Bank is one of Southeast Asia’s largest regional banks with total assets of 3,116,750 million baht. We are a leading provider of corporate finance and SME lending in Thailand, with approximately 240 business centers and business desks, and we also have the country's largest retail customer base of more than 17 million accounts.Our business-banking services include syndicated loans, debt securities underwriting, trade finance, project finance, custodial services, SME and merchant services, and specialist industry advice. We service both our business and retail customers through nationwide branch network, phone banking, and a convenient easy-to-use bilingual internet and mobile-banking platform enabling fast, round-the-clock banking.Our international network includes 31 overseas branches in 14 economies – Cambodia, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Taiwan, the United Kingdom, the United States and Vietnam – as well as relationships with more than 1,000 correspondent banks worldwide. We are the only Thai bank with a substantial presence in China, through our wholly-owned subsidiary Bangkok Bank (China).Our ongoing market leadership is due to our philosophy of developing long-term supportive partnerships with our customers, as well as focusing on the future by developing secure, digital ways to bank and manage money. Subsidiaries such as BBL Asset Management (Bualuang Fund) and Bualuang Securities also enable us to offer our customers exclusive investment opportunities.We also champion good business practices, new technologies, and new ways of thinking to help meet future challenges and build a sustainable, more affluent Thailand. 

Contact

2222 Rama 3 Road, Chongnontree, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

Working at Bangkok Bank

คุณสรกฤช พฤทธานนทชัย Senior Vice President, Channel Management System

การปรับตัวสู่ดิจิทัลที่ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งอุตสาหกรรมธนาคาร จากปัจจัยของผู้ให้บริการรายใหม่ อย่างฟินเทค ที่มีต้นทุนต่ำกว่าและสร้างทางเลือกให้ลูกค้าและในเชิงนโยบายจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องการให้ธนาคารและองค์กรต่าง ๆ ผลักดันและร่วมกันสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ธนาคารมองว่าต้องเปลี่ยนแปลง 3 ประการคือ

Hear from Our Team

วริทธิ์ ธโนปจัย

AVP ฝ่ายนวัตกรรม

สิ่งที่ประทับใจคือความมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและเปิดโอกาสเต็มที่ ทั้งผู้บริหารของส่วนกลาง และผู้บริหารในหน่วยธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายนอกธนาคารเยอะ จากในประเทศและต่างประเทศ ได้เจอคนที่หลากหลาย

ปุณยวีร์ ภู่ระหงษ์

Senior Data Scientist

ธนาคารกรุงเทพคือผู้ใหญ่เปิดกว้าง ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟัง ที่สำคัญคือให้โอกาสคน เพราะตนเองได้ทุนของธนาคารไปเรียนต่อด้าน Business Analytics ที่ Warwick Business School, University of Warwick ประเทศอังกฤษ

สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์

IT Security Specialist

การเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตัวเอง มีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย แม้บางเรื่องจะไม่ได้เกี่ยวกับงานโดยตรงก็ตาม อย่างเช่นการเปิดอบรมหรือ การทำ Workshop ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาด้าน Soft Skill เป็นต้น

Bangkok Bank jobs

10 results