โลโก้บริษัท ARINCARE

Business Analyst

ARINCARE - Entry-Level, Full time - พระโขนง กรุงเทพมหานคร

Arincare is a forward-thinking organization dedicated to providing innovative software solutions. We are seeking a highly motivated Junior Business Analyst to join our cross-functional team and contribute to the success of our software projects. This is an excellent opportunity for both new graduates and individuals with 1-2 years of experience in business analysis, offering a supportive environment to build a career and collaborate with diverse teams to support our organization's objectives.

Job Summary:

As a Junior Business Analyst, you will play a pivotal role in our team, working closely with business stakeholders, product managers, and developers to gather, document, and analyze business requirements for our software solutions. You will have the opportunity to assist in driving projects forward and ensuring they meet the unique needs of our clients and align with our organization's strategic goals.

Key Responsibilities:

 • Requirements Gathering: Collaborate with cross-functional teams to gather and document business requirements, ensuring they are clear, complete, and tailored to support the successful implementation of our software.
 • Documentation: Create and maintain clear and concise documentation of business requirements, user stories, and process models, ensuring they address the challenges and opportunities faced by our clients.
 • Communication: Act as a liaison between stakeholders, project managers, and development teams, facilitating effective communication and ensuring that requirements are understood and addressed.
 • High Level Quality Assurance: Participate in the testing and quality assurance process to verify that our software solutions meet the specific requirements of our clients and deliver a seamless experience.
 • Project Support: Collaborate with product managers to help create project plans tailored to our clients, track progress, and ensure that projects are completed on time and within scope.
 • Continuous Learning: Stay up-to-date with industry best practices and regulations related to the software industry to provide the most effective solutions.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in a related field (e.g., business, information technology, arts, or a relevant discipline).
 • Strong analytical and problem-solving skills, with a focus on addressing the unique needs of our clients.
 • Excellent communication and interpersonal skills to effectively work within cross-functional teams and engage with stakeholders.
 • Familiarity with business analysis tools and techniques is a plus.
 • Demonstrated commitment to a growth mindset, an eagerness to learn, adapt, and continuously improve.
 • New graduates and individuals with 1-2 years of experience in business analysis are welcomed.

Career Growth:

This position offers a pathway for career growth within the organization. With dedication and a commitment to learning, Junior Business Analysts have the opportunity to advance to more senior positions, such as Business Analyst, Senior Business Analyst, or explore other roles within our dynamic team.

How to Apply:

If you are enthusiastic about business analysis and are passionate about making a difference in the software industry, we invite you to apply by sending your resume and a cover letter detailing your qualifications, including your commitment to a growth mindset, and motivations for joining our team to info.arincare@gmail.com.

Arincare is an equal opportunity employer and encourages applications from candidates of all backgrounds and experiences. We look forward to welcoming dedicated Junior Business Analysts to our team and contributing to the success of our software projects 

8 hours ago

Related Skills

#business-analyst#business-development#product-management#project-manager#workflow

Contact

ARINCARE
No. 2556 Room 1902 Floor19th , 66Tower Building Sukhumvit Rd. Bangna Bangna BKK 10260

About ARINCARE

โลโก้บริษัท ARINCARE

ARINCAREHealthcare

Arincare คือแพล็ตฟอร์มสำหรับบริจัดการข้อมูลสุขภาพและฐานข้อมูลกลางยารักษาโรคสำหรับสาธารณสุขไทยโดยมีเป้าหมายในการ connect เชื่อมโยงระบบสาธารณสุขไทยนอกโรงพยาบาลเข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพื่อยกระดับสาธาร

กรุงเทพมหานคร