โลโก้บริษัท Application Developer (iOS)

Application Developer (iOS)

Retail

Key Responsibilities and Activities

1. พัฒนาแอพพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม ระบบ iOS

  • ดําเนินการศึกษาและออกแบบโครงสร้างเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์ม iOS ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • วางแผนระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนาแอพพลิเคชัน เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กําหนด 
  • ดําเนินการพัฒนาแอพพลิเคชันตามแผนงานที$กําหนด
  • ทําการตรวจสอบแก้ไขปัญหาของแอพพลิเคชัน(Bug) ต่างๆ ที$เกิดขึนd ในขันd ตอนการพัฒนา 

2. งานติดต่อประสานงาน

  • ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สําคัญ และจําเป็นต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
  • นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ (User) เพื่อนําเสนอฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของผู้ใช้
  • ดําเนินการจัดทํา SOW (Scope of work) ในการทํางานเพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะดําเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

3. ดําเนินการจัดทําคู่มือและรายงานการ ในการดําเนินงาน

  • ดําเนินการจัดทําคู่มือวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์ม iOS
  • ดําเนินการจัดทํารายงานความคืบหน้า การดําเนินการพัฒนา แอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์มiOS เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน กระบวนการทํางานทั้งหมดเช่น Data flow, Progress report เป็นต้น

 

 

 

 

 

Contact

549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260

Application Developer (iOS) jobs

0 results