โลโก้บริษัท AltoTech Global Co. Ltd.

Senior Software Architect

AltoTech Global Co. Ltd. - Senior-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿75,000-฿150,000

Job Description:

We are currently looking for a Senior Software Architect to join our dynamic team. The ideal candidate will have a rich background in designing and executing complex software systems. This role will be crucial in driving our AI and IoT-based energy management solutions, pushing the boundaries of innovation in energy efficiency.

Responsibilities:

 • Design and implement high-level software solutions, making critical decisions on architecture and technology stacks.
 • Define and oversee the architectural strategy and vision of our AI & IoT energy management solutions.
 • Collaborate closely with product managers, frontend, and backend developers to ensure technical considerations are included in overall product strategy.
 • Review and approve proposed development releases, ensuring the software's scalability, robustness, and responsiveness.
 • Evaluate the software architecture and system design to ensure the implementation of the right structures to meet the present and future business needs.
 • Provide technical guidance and coaching to the development team, encouraging best practices in software development.
 • Keep abreast of the latest trends and technologies in the software architecture space, ensuring the company stays at the forefront of the industry.

Qualifications:

 • Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field.
 • A minimum of 8 years of experience in software development, with at least 3 years in a software architect role.
 • Extensive experience with cloud computing platforms, distributed systems, microservices architecture, and API design.
 • Deep understanding of AI, IoT, and energy management technologies is highly preferred.
 • Proven ability to design, develop, and implement high-scale software systems.
 • Strong leadership skills with a capacity to inspire and motivate a team.
 • Excellent problem-solving abilities, attention to detail, and a commitment to producing high-quality work.
 • Strong communication skills to effectively collaborate with team members and stakeholders.

Why You'll Love Working Here:

 • You will work on cutting-edge technology with real-world implications.
 • Competitive salary and comprehensive benefits package.
 • Continuous learning and growth opportunities in a dynamic work environment.
 • Collaboration with a talented, passionate, and supportive team.

........................For more info about AltoTech Global

ทำไมบริษัท AltoTech Global ถึงน่าสนใจ -> เราเป็นบริษัท startup ด้าน climate tech ที่ได้รับการลงทุนจากกองทุน startup ระดับโลกอย่าง 500 Tuk Tuk รวมถึงบริษัทพลังงานชั้นนำในประเทศไทยอย่าง Banpu Next และ Innopower

ทำไมเราถึงต้องพัฒนา AI และ IoT platform สำหรับการบริหารและจัดการการใช้พลังงาน ในอาคาร โรงแรม โรงงาน และ Smart City?

ในปีหนึ่งๆ โลกปล่อย Greenhouse Gases (GHGs) กว่า 51,000 ล้านตัน สู่ชั้นบรรยากาศ 

ประเทศไทยประเทศเดียวเราปล่อย GHGs emission กว่า 1% ของทั้งโลก แต่มันมีนัยสำคัญอย่างไร ส่งผลอะไรต่อโลกนี้แล้วบ้าง ...

 - กรุงเทพกำลังจะจมน้ำในอีกไม่กี่สิบปี

- ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ถึง Covid-19 จะหายไป แต่เราอาจจะยังต้องใส่หน้ากาก

- ฤดูกาลแปรปรวน บางพื้นที่สภาพอากาศแห้งแล้ง บางพื้นที่น้ำท่วมรุนแรง

- ปะการังฟอกขาวใน Great Barrier Reef Australia

- ไฟใหม้ป่าอย่างที่เราเห็นใน Australia หรือ California ส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ทั้งผู้คนและสัตว์ว่าเป็นจำนวนมาก

ถ้าเราจะป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเหล่านี้ 

>> สิ่งที่พวกเราชาวโลกควรจะทำนั่นคือหยุดเพิ่ม GHGs ในชั้นบรรยากาศก่อนปี 2050

ที่ AltoTech เราจึงได้พัฒนา Alto CERO: AIoT Energy Management Platform ที่จะช่วยธุรกิจโรงแรม และอาคาร บริหารจัดการ ระบบผลิตพลังงานเช่น Solar PV Rooftop, ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า Energy Storage, อุปกรณ์ภายในโรงแรม อาคาร ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือความร้อน เช่น Chillers, pumps, lightings ฯลฯ รวมไปถึงการเชื่อมต่อกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี AI และ IoT เพื่อให้โรงแรม และอาคาร ที่ใช้แพลทฟอร์มและบริการของเรา กลายเป็น Net-Zero Energy หรือ Net-Zero Carbon จากการใช้ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจาก IoT สภาพอากาศ หรือข้อมูลจากระบบต่างๆของโรงแรมและอาคาร

เราเชื่อว่า digital เทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น AI, IoT, Optimization techniques และ Blockchain สามารถช่วยลดการปล่อย Greenhouse Gases และ Carbon dioxide ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนัยสำคัญ

โดยในปี 2566 นี้เราเชื่อว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จะฟื้นตัวกลับขึ้นมา และทุกธุรกิจต้องการการลดและควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานที่มีอยู่มี productivity สูงขึ้นด้วย digital technologies

ความน่าสนใจคือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยปีละกว่า 3 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องมาชะงักหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 และจากสถิติสถาบันวิจัยต่างๆ พบว่าโรงแรมและที่พักในประเทศไทย มีจำนวนมากกว่า 30,000 แห่ง ซึ่งมีจำนวนห้องพักรวมกันมากกว่า 1.2 ล้านห้อง จากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าหากโรงแรมจะเริ่มกลับมาฟื้นตัว โรงแรมจะต้องมีการจัดการต้นทุนที่ดี มีการบริหารทรัพยากรทั้งการใช้ไฟฟ้า น้ำ รวมไปถึงทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ด้วยดิจิทัดเทคโนโลยี ซึ่งจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่สำคัญของประเทศไทย พบว่าการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจโรงแรมเป็นรองเพียงแค่กลุ่มห้างสรรพสินค้า ซึ่งค่าไฟฟ้าในแต่ละโรงแรมแตกต่างกันตามขนาด จากหลักหมื่นถึงหลักหลายสิบล้านบาทต่อเดือน ซึ่งถ้าหากคิดว่าค่าเฉลี่ยของการใช้ไฟฟ้าของแต่ละโรงแรมคือ ​​300,000 - 400,000 บาทต่อเดือน จะทำให้ธุรกิจโรงแรมมีรายจ่ายค่าไฟฟ้ารวมกันเกือบปีละ 50,000 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนนี้โรงแรมทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 10% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจากข้อมูลทางสถิติ รวมไปถึงวารสารทางวิชาการต่างๆ หากมีการจัดการที่ดี โรงแรมต่างๆสามารถจัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานได้ลงถึง 20-30% ดังนั้นหากคิดเป็นการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพของโรงแรมในปัจจุบัน คิดเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี 

Accelerator ด้านพลังงานที่เชื่อว่าวันนึงเหล่าบริษัทหรือ startups สามารถสร้างเทคโนโลยีสามารถสร้างโลกที่เป็น Net-zero GHGs emission ได้จริงๆ https://www.breakthroughenergy.org โดยมี Big name endorsers/investors อย่างเช่น Bill Gates, Jeff Bezos, Richard Branson, Ray Dalio หรือ Jack Ma ซึ่งเราก็อยากจะเข้าไป join ในโปรแกรมนี้ให้ได้

🚀 ผลงาน รางวัลการันตีทีมงานและผลงาน ของเรา(บางส่วน) เช่น

[1] Winner TDPK Pitching Day ปี 2020

[2] Winner and Popular Vote - The Energist #2 by EPPO ปี 2019

[3] Winner Smart Energy Hackathon 2018

[4] Deep Learning Instructor - NVIDIA Deep Learning Institute

เข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่เราทำเพิ่มเติมได้ที่ www.altotech.ai

ท่านที่สนใจส่ง CV, Resume หรือ LinkedIn profile โดย email มาได้ที่ hr@altotech.ai ครับOffice ของเราอยู่แถวๆบรรทัดทองย่านของอร่อยมากมาย

3 months ago

Related Skills

#architectural-design#software-design#software-development#softwarearchitect#softwareknowledgeable

Contact

AltoTech Global Co. Ltd.
Wangmai Office Address: 719 Bantadthong Road, Kwang Wang Mai, Pathum Wan District, Bangkok 10330

About AltoTech Global Co. Ltd.

โลโก้บริษัท AltoTech Global Co. Ltd.

AltoTech Global Co. Ltd.Energy

AltoTech has developed the AIoT platform so called “Alto CERO” to help hotels, buildings, factory and properties save money on electricity bill with IoT and AI algorithms. We fully utilize all related

กรุงเทพมหานคร

More at AltoTech Global Co. Ltd.

1 other opening

10 days ago

Software QA Engineer

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿60,000 AltoTech Global Co. Ltd. - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#mongodb#mssql#mysql#nodejs#reactjs