โลโก้บริษัท Advanced Integration Co.,Ltd.

Advanced Integration Co.,Ltd.

Information Technology

บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจในองค์กรระดับ SMEs ไปจนองค์กรระดับกลาง ทั้งบริษัทผู้ผลิต (Suppliers) และงานค้าส่ง (Wholesales) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทีรุนแรงในปัจจุบัน ลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลาในการถ่ายทอดงานของบุคลากร ระบบงานของบริษัทประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของส่วนงานภายในองค์กรให้เป็นระบบเดียวกัน มีข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งเน้นงานเชื่อมสัมพันธ์ธุรกิจคู่ค้าพันธมิตรที่ดีระหว่างกัน การเชื่อมโยงระบบข้อมูลข่าวสารของการดำเนินงานประจำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติเพื่อไปสู่ผู้บริหารระดับต่างๆ ขององค์กรได้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การวางแผน และการตัดสินใจในเชิงธุรกิจให้ได้ผลและทันเวลา

บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาและพัฒนางานที่เหมาะสม ให้กับแต่ละองค์กร ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งประโยชน์ลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ระบบงานสารสนเทศยุคปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัยอยู่เสมอ บริษัทฯ จึงให้ความสนใจและติดตาม นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเสริมเพิ่มเติม เพื่อสร้างสรรค์ระบบงานไปพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการผลิตซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ เพื่อบริหารข้อมูลตามข้อเท็จจริง ควบคุมข้อมูลให้มีคุณภาพ ช่วยในการปรับใช้ สำรวจ และรายงานแบ่งปันผลในทิศทางที่ง่าย สะดวก เพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุได้รวดเร็ว ชัดเจน ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจของลูกค้า

พันธกิจ

Product Excellent is Our Responsibility บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด มีการจัดวางโครงสร้างภายในของบริษัทอย่างชัดเจนและครอบคลุมเป้าหมายธุรกิจ มุ่งเน้นให้การดำเนินงานเป็นไปแบบมืออาชีพ บุคลากรภายในบริษัทมีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้ติดตามความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีความชำนาญ ถูกต้อง รวดเร็ว และชัดเจนในการสร้างงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพเป็นเลิศตรงต่อความต้องการของลูกค้าสูงสุด

Customer Delight Is Our Responsibility ไม่เพียงแต่การสร้างงานที่มีคุณภาพเท่านั้น การก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ลูกค้า

วัตถุประสงค์

การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการบริการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Data Interchange – EDI ) เน้นตลาดลูกค้า Suppliers ที่ดำเนินธุรกิจค้าส่ง ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าขายให้กับผู้ค้าปลีก เพื่อกระจายต่อไป ถึงผู้บริโภค ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพาณิชย์ (EDI) ระหว่างผู้ค้าปลีกกับ Suppliers

คุณค่าเพิ่มของบริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารการตัดสินใจ ( Business Intelligence – BI ) บริษัทฯ รับให้การปรึกษาและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตามความต้องการ โดยมีการทำงานแบบมืออาชีพ

ผลงานที่ผ่านมาของบริษัท
 • ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ (EDI-Electronic Data Interchange)
 • ระบบจัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance and Competency Management System) 
 • ระบบจัดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Walk-In Exam Management System)
 • ระบบจัดการคลังข้อสอบ (Exam Warehouse Management System) 
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Back Office Management System)
 • ระบบบริหารจัดการใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill Management System)
 • ระบบบูรณาการข้อมูลและวิเคราะห์สารสนเทศ (Data Integration Analytics)
 • ระบบเกรดออนไลน์ (Grade Online System)
 • ระบบรายงานภาระงานอาจารย์ (Workload System)
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 
 • ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย
 • ระบบติดตามโครงการวิจัย
 • ระบบสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 • ระบบบริหารจัดการร้านค้าเช่าพื้นที่
 • ระบบบริหารจัดการงานค้าส่งของสินค้าฝากขาย (Wholesales and Mini Stock Management System)
ขบวนการพัฒนาด้านผลิตภันฑ์ตามความต้องการ
 • แนะนำให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้องค์กรได้ใช้ประโยชน์สูงสุดของข้อมูล และรวบรวมความต้องการ
 • ศึกษาประเมินความเป็นไปได้ตามความต้องการ
 • วิเคราะห์ต้นทุนและแนะนำเครื่องมืออุปกรณ์ ด้วยราคาที่คุ้มค่าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการอย่างสูงสุด
 • การบริหารโครงการในแบบมืออาชีพ
 • การพัฒนาระบบงานตามความต้องการ
 • ดูแลรักษาและฝึกอบรมเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินระบบต่อไปได้โดยอิสระ
 • การส่งมอบระบบงานที่เสร็จสมบูรณ์ ภายใต้ความพึงพอใจของลูกค้า
 • การดูแลหลังการขายในลักษณะของ Business Partner 

  Contact

  สำนักงานทางด้านบัญชีการเงิน 126/31 อาคารปาร์คเอเวนู โฮมออฟฟิศ ถ.เอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 สถานที่ปฏิบัติงานของทีมพัฒนา ESITeam บริเวณ ม.เกษตร บางเขน ติดต่อ คุณกัญได้ที่ 08 5963 9951

  Advanced Integration Co.,Ltd. jobs

  0 results