โลโก้บริษัท Accenture (Thailand)

Cloud Infrastructure Engineer (Experienced)

Accenture (Thailand) - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿200,000
  • สำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์มาแล้ว - มีประสบการณ์ใช้ระบบ Cloud เช่น AWS, GCP หรือ Azure มาก่อน, มีความรู้ ความเข้าใจใน TCP/ IP Network เป็นอย่างดี โดยจะพิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการตามประสบการณ์
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • ดูแลระบบและการเชื่อมต่อของระบบ Cloud, LAN, และ WAN ให้มีความเสถียรและใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดูแลและแก้ไขปัญหา ในกรณีที่ระบบเครือข่าย Cloud, LAN, และ WAN ล่มหรือมีปัญหาอื่น ๆ
  • ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเทคโนโลยี Cloud และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ เพื่อพัฒนาและส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีความสนใจทำงานและพัฒนาตัวเองในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3 months ago

Related Skills

#aws#azure#gcp#lan#wan

Contact

Accenture (Thailand)
เอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย) ชั้น 30 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

About Accenture (Thailand)

โลโก้บริษัท Accenture (Thailand)

Accenture (Thailand)Information Technology

เอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจระดับโลก เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2521 โดยได้ให้บริการด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ พร้อมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรแก่ลู

กรุงเทพมหานคร